Terms & Conditions   >   Dutch
english | dutch | french |

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SONITRON N.V.

 

Algemeen

Artikel 1

Uitsluitend onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten.  Regelingen, opgenomen in voorwaarden van onze kopers, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn erkend.  Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-erkenning van die afwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen en evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van opdrachten als een erkenning enerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.

 

Aanbiedingen

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn berekend op omgaande bestelling.

Alle bij of na de aanbieding voor ons verstrekte tekeningen en/of afbeeldingen blijven steeds ons eigendom, en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden, ook al wordt er een aandeel in de kosten voor berekend.  Voor fouten en afwijkingen zijn wij niet aansprakelijk.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen vorenbedoelde bescheiden niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

 

Bestelling

Artikel 3

Alle Verstrekte orders zowel aan ons rechtstreeks als aan tussenpersonen of onze vertegenwoordigers gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na onze schriftelijke bevestiging.

 

Levering

Artikel 4

De te leveren goederen reizen steeds voor risico van de koper, ongeacht welke leveringsbestedingen zijn gemaakt.

Indien door oorzaken buiten onze wil de goederen niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en afgeleverd, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de besteller op te slaan of te doen opslaan en betaling voor die goederen te eisen als had de levering plaats gevonden.

 

Levertijd

Artikel 5

De door ons opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk geëerbiedigd, doch zijn geheel vrijblijvend.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door latere of vertraagde aflevering.

 

Prijzen

Artikel 6

Onze prijzen gelden voor levering af magazijn/werkplaats, emballage niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Onze prijzen zijn voorts berekend op basis van de huidige lonen, grondstofprijzen, onkosten, invoerrechten, enz.  Wij behouden ons het recht voor om bij tussentijdse wijziging van de lonen (incl. sociale lasten e.d.), grondstoffen, onkosten en/of invoerrechten, deze met de koper te verrekenen.

 

 

Klachten

Artikel 7

Klachten in verband met levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum.  Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Onze verantwoordelijkheid kan geen verder gevolg hebben dan het kosteloos herstellen van de vastgestelde gebreken of het vervangen van de geleverde goederen.  Enige verdere schadevergoeding wegens eventuele schade ontstaan door bedrijfsstagnatie, tijdverlies of boeten, winstderving ed. is door ons niet verschuldigd.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillen regeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

 

Betaling

Artikel 8

Betaling dient te geschieden op de zetel van onze vennootschap binnen de 30dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.

Indien een factuur niet op de boven aangegeven wijze is voldaan , draagt deze vanaf de dag der facturering een rente van 1,5 % per maand.  Niet-betaling van aan factuur op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de koper bestaande vorderingen ten gevolge.

Alle kosten vallende op het incasseren der vordering, waaronder begrepen 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro wegens buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de koper.  Wij hebben steeds het recht om , in afwijking van de overeengekomen betalingscondities, zowel voor als na de aanvang der werkzaamheden of de leverancies, zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te eisen, zulks onder opschorting  van de werkzaamheden of leverancies onzerzijds totdat de zekerheid is verschaft of de vooruitbetaling is ontvangen, alsmede om indien de zekerheid of vooruitbetaling niet ten onzen genoegen verschaft wordt, de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te verbreken met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.

Hangende betwistingen, van welke aard ook, geven de koper nooit het recht de betaling op te schorten.

 

Overmacht

Artikel 9

Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd, zulks te onze keuze, de levering uit te stellen  totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd te verbreken, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde.

Worden als overmacht aangezien of alleszins gelijkgesteld, breuk aan machines, breuk of beschadiging tijdens transport, brand, staking, oproer, oorlog, revolutie, bezetting, ziekte, ijsgang, gebrek aan passende vervoermiddelen, verhindering door overheidsmaatregelen, zomede niet of niet tijdige levering door onze leveranciers.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10

Wij behouden ons tot meerdere zekerheid voor de stipte betaling van al het aan ons verschuldigde, de eigendom voor van alle door ons feitelijk afgeleverde goederen, tot op de algehele voldoening van het aan ons verschuldigde in hoofdsom, rente en kosten.

Bij niet-tijdige betaling van de koopprijs zijn wij te allen tijde gerechtigd om zonder enige voorafgaande aanzegging de goederen als ons eigendom terug te nemen.

Wij zijn tevens gerechtigd te eisen, dat de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, in onberispelijke staat franco aan ons wordt teruggezonden.

Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de koper derhalve verboden de betreffende goederen te verkopen, verhuren, ruilen, te leen geven of in consignatie, op zicht of in pand te geven of uit de ruimte, waarin zijn zich bevinden, te verwijderen of te doen verwijderen.

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt worden.

 

Arbitrageclausule

Artikel 11

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage is de B.K.N.I.A. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de BELGISCHE KAMER VOOR NATIONALE EN INTERNATIONALE ARBITRAGE N.V., Drukpersstraat 5, 1000 BRUSSEL (Tel. 02/219.01.32 en fax 02/219.03.46).

Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

Artikel 12

Door de bestelling aan ons verklaart de koper akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

 
 
 
 

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/sonitron/domains/sonitron.be/public_html/site/seonw/nw.php on line 8

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to webcontact-webdesign.be:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /home/sonitron/domains/sonitron.be/public_html/site/seonw/nw.php on line 8